Jerusalem ‘Behold the Lamb’ Conference

Jerusalem ‘Behold the Lamb’ Conference

James Nesbit, one of the guest speakers at the Jerus…

งานประชุมสัมมนาณกรุงเยรูซาเล็ม”ดูเถิดจงดูลูกแกะของพระเจ้า”

James Nesbit, one of the guest speakers at the Jerusalem Conference gave me this prophetic art depicting my calling as what the Lord has shown to him.

เจมส์เนสบิต , หนึ่งในนักพูดรับเชิญของงานสัมมนาณกรุงเยรูซาเล็มได้ให้ภาพเผยพระวจนะนี้แก่ข้าพเจ้าเป็นการพรรณนาให้เห็นภาพการทรงเรียกของข้าพเจ้าตามที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยแก่ท่าน

James teaches on fire of God and the Lion of Judah, for more info about his ministries, please refer

to: www.jnesbit.com

เจมส์สอนเรื่องไฟของพระเจ้าและสิงห์แห่งยูดาห์, สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจของท่าน, กรุณาอ้างอิงได้จาก: www.jnesbit.com

 

We have accomplished our Mission at this historic holy city of Jerusalem, having spoken at two full sessions totaling 5 hours with solid teaching and strong impartation. The move of God was awesome, mighty and audacious at this Jerusalem conference. We now have a clearer vision on how the Lord has prepared AOF Global Ministries (AOFGM) to play a crucial part in the end-time ministries of our Lord Jesus Christ. The fire ministry of AOFGM will cause many to understand and experience the transforming fire and power ofGod across the globe as prophesied by Nancy Coen (https://youtu.be/FnwRInPKnQM)

เราได้สำเร็จพันธกิจของเราณเยรูซาเล็มนครแห่งความบริสุทธิ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งได้มีการบรรยายจัดเต็มแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาการประชุมรวมเวลาทั้งสิ้น 5 ชั่วโมงซึ่งเป็นการสอนที่เข้มข้นได้เนื้อหาสาระมากมายและเป็นการเชื่อมต่อสื่อสารประสานกันอย่างดีเยี่ยมการเคลื่อนของพระเจ้าช่างยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เปี่ยมด้วยฤทธานุภาพและด้วยความกล้าหาญที่การประชุมณกรุงเยรูซาเร็มนี้ขณะนี้เรามีนิมิตที่ชัดเจนว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงจัดเตรียมAOF Global Ministries (AOFGM)-พันธกิจคลังสรรพาวุธแห่งไฟโลก (ผู้แปล)ไว้เพื่อมีส่วนและมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในพันธกิจยุคสุดท้ายของพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพันธกิจแห่งไฟของAOFGM นี้เองจะเป็นเหตุให้ผู้คนมากมายได้เข้าใจและมีประสบการณ์ในไฟและฤทธิ์เดชแห่งการพลิกฟื้นของพระเจ้าแบบข้ามโลกตามที่มีการเผยพระวจนะไว้โดยแนนซี่โคเอน (Nancy Coen) (https://youtu.be/FnwRInPKnQM)

(Please enlarge this)

Imagine, the hosting pastor who upon seeing that we do not have any notes with us, shifted the pulpit stand, was swept by the fire of God as nobody prayed or even touched him. Hence, God was glorified, demonstrating to the highly anointed participants including the conference speakers that He used AOFGM as His vessel to carry His fire and glory and that His fire and glory will do His works.

(โปรดขยายสิ่งนี้ให้ยิ่งใหญ่ขึ้น)

ลองจินตนาการ, ศิษยาภิบาลที่เป็นแกนหลักหรือผู้เป็นเจ้าบ้านผู้ซึ่งที่กำลังมองดูที่เบื้องบนผู้ซึ่งไม่ได้มีหนังสือรับรองหรือเกี่ยวข้องกับเรา, ได้ถูกเคลื่อนไปยืนที่จุดยืนนักเทศน์ , ได้ถูกพัดพาเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วด้วยไฟของพระเจ้าโดยที่ไม่มีใครอธิษฐานเผื่อหรือไม่มีแม้ใครแตะต้องสัมผัสวางมือเขาดังนั้นจากนี้ไปพระเจ้าผู้ทรงพระสิริกำลังทรงสำแดงแก่ผู้มีส่วนร่วมในการประชุมในการเจิมอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งรวมถึงบรรดาผู้บรรยายในการประชุมนี้ซึ่งพระเจ้าทรงใช้ AOFGM เป็นดังภาชนะของพระองค์เพื่อจะนำไฟของพระเจ้าและพระสิริของพระเจ้าและที่ไฟและพระสิริของพระองค์จะทำการงานของพระองค์เอง

Our AOFGM begins a new chapter from Jerusalem. Thanks for your upholding us in prayers.

พันธกิจรับใช้AOFGM ของเราเริ่มต้นบทเรียนใหม่หรือสาขาใหม่จากกรุงเยรูซาเล็มขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ยึดเราไว้ในคำอธิษฐานของท่าน

May God be glorified through this sharing!

ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติผ่านการแบ่งปันส่งต่อสิ่งนี้

PsPaulKP Ang

Arsenal of Fire Global www.aofglobal.com

ศจ.พอลอังก์

www.aofglobal.com

 

March 29, 2018

29 มีนาคม 2561

(AOF Global Starts New Chapter from Jerusalem)

Bookmark the permalink.

Leave a Reply