Carry His Fire and Glory

นำพาหรือรับเพื่อส่งต่อไฟและพระสิริของพระเจ้า

โมเสสได้อยู่กับพระเจ้า ณ พุ่มไม้ที่มีเปลวไฟเป็นเวลา 40วัน เมื่อเขากลับลงมาจากภูเขาแห่งไฟ หน้าของเขาเปล่งประกายรัศมีเจิดจ้า สะท้อนพระสิริของพระเจ้า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขาดหายไปในคริสตจักรและในผู้รับใช้พระเจ้าส่วนใหญ่ AOF Global (พันธกิจคลังแสงสรรพาวุธแห่งไฟโลก) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำไฟและพระสิริของพระเจ้า เพื่อจุดประกาย แก่ “ผู้จุดไฟ” ผู้ซึ่งจะนำพาหรือส่งต่อไฟและพระสิริของพระเจ้า

ผู้เชื่อทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ไม่ใช่ทุกคนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ การเพิ่มพูนในความรู้ในพระวจนะอันบริสุทธิ์ไม่ใช่การเติบโตทางฝ่ายวิญญาณ การเติบโตขึ้นในพระคริสต์ในเราเท่านั้นที่เป็นการเติบโตในฝ่ายวิญญาณ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้รับใช้แห่งพระวจนะที่แท้จริงจึงหาได้ยากมาก

เหมือนกับโมเสสขณะที่เปลวเพลิง(ฮีบรู1:7) , เราควรใช้เวลาอยู่ในภูเขาแห่งไฟของพระเจ้า, ที่ที่จะทำให้ใบหน้าของเราเปล่งประกายรัศมีและสะท้อนพระสิริของI

เพื่อจะรับไฟ, จะต้องไปในที่ที่มีไฟและอยู่ร่วมในท่ามกลางผู้คนแห่งไฟ ; ถ้าคุณต้องการรับประทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อ คงไม่ไปที่ร้านหนังสือ!
ไฟที่เปล่งประกายรัศมี! ไฟนี้จะไม่ทำให้คุณปะปนหรือปนเปื้อนด้วยหลักข้อเชื่อที่ผิดและปราศจากฤทธิ์เดชของไฟที่ผิดแปลกไปของพระคุณในแบบที่ไม่ถูกต้อง
เพราะว่าไฟเป็นความบริสุทธิ์ และไฟเป็นฤทธิ์เดช
อาเมน!

Comments are closed