Purpose and Objective

Joel 2:28,29
โยเอล.2:28,29

(vs28)  I will pour out my spirit on all people…
(ข้อ28) เราจะเทวิญญาณของเราลงเหนือประชากรทั้งปวง

(vs29) Even on my servants, both men and women, I will pour out my Spirit in those days.
(ข้อ 29)เมื่อถึงเวลานั้นเราจะเทวิญญาณของเราลงมาเหนือผู้รับใช้ของเราทั้งชายและหญิง

This Biblical prophecy is being fulfilled with increasing power as the days go by. The Fire and Glory of God is spreading through God’s anointed ministries such as the Arsenal of Fire going global since 2017. Through the obedience and sacrifice of the founders, Ps Paul Ang and Ps Esther Yap, God has rapidly led AOF Global, in Singapore to establish the following branches:

การพยากรณ์หรือคำทำนายตามพระคัมภีร์นี้กำลังถูกทำให้สำเร็จ ยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งมีการเพิ่มพูนขึ้นของกำลังฤทธิ์เดช ไฟและพระสิริของพระเจ้ากำลังถูกแพร่กระจายผ่านพันธกิจรับใช้ต่างๆที่ได้รับการเจิมจากพระเจ้า เช่นพันธกิจอาร์เซนอลออฟฟราย (AOF -พันธกิจคลังแสงสรรพาวุธแห่งไฟ-ผู้แปล) ที่ได้แพร่ไปทั่วโลกได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ผ่านการเชื่อฟังและการเสียสละของผู้ก่อตั้ง, ศาสนาจารย์พอล อัง และ ศาสนาจารย์เอสเธอร์ แยพ , พระเจ้าทรงนำ AOF Global Singapore (คลังแสงสรรพาวุธแห่งไฟในสิงคโปร์) อย่างเร่งด่วนเพื่อก่อตั้งสาขาอื่นๆดังนี้:

1)AOF USA California (ที่ประเทศอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย)
2)AOF USA Stockton (ที่ประเทศอเมิรกา ที่สต๊อกตัน)
3)AOF USA New York City (ที่ประเทศอเมริกา ที่นิวยอร์คซิตี้)
4)AOF Australia Sydney (ที่ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนี่ย์)
5)AOF Malaysia Petaling Jaya (ที่ประเทศมาเลเซีย, เพทาลิง จายา)
6)AOF Malaysia, Banting (ที่ประเทศมาเลเซีย , บันติง)
7)AOF Thailand (ที่ประเทศไทย)

God is looking for a generation who is truly surrendered to God, set apart for God’s use for His glory. They will fear nothing but hate sin and desire nothing but God, to carry His Fire and Glory to the ends of the earth.

พระเจ้ากำลังทรงมองหาชนรุ่นหนึ่งผู้ซึ่งยอมจำนนอย่างแท้จริงต่อพระเจ้า เป็นส่วนหนึ่งเพื่อพระเจ้าจะทรงใช้งานเพื่อพระสิริของพระเจ้า พวกเขาจะไม่กลัวสิ่งใด แต่พวกเขาเกลียดความบาปและไม่มีความปรารถนาใดนอกจากพระเจ้า เพื่อจะนำไฟของพระเจ้าและพระสิริของพระองค์ไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก

God’s glory is the the manifested presence of Jesus Christ. Revivals are filled with stories of His manifest presence resting on His people. He lives in all believers but the glory of His manifest presence rests only on believers who are fully yielded to Him and obedient to do His will without fear or favour of men.

พระสิริของพระเจ้าคือการประพฤติปฏิบัติที่ได้รับการสำแดงผ่านทางพระเยซูคริสต์ การฟื้นฟูหรือการพลิกฟื้นได้ถูกใส่ไว้ในเรื่องราวการประพฤติปฏิบัติที่ได้รับการสำแดงของพระองค์ขณะที่พักอยู่กับบรรดาประชากรของพระองค์ พระองค์สถิตอยู่ในผู้เชื่อทุกคน แต่พระสิริแห่งการประพฤติปฏิบัติที่ได้รับการเปิดเผยสำแดงจะอยู่กับผู้เชื่อที่ยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงกับพระองค์ และเชื่อฟังพระองค์โดยปราศจากความเกรงกลัวหรือไม่สนใจความโปรดปรานของมนุษย์

Our ministry calling and mission is to raise up end-time disciples of Christ to be “Fire Starters” or “Torchbearers” to carry His fire and glory to the ends of the earth, with rapid and quick ignition, to deliver and transform lives for Jesus.

พันธกิจและการทรงเรียกในการรับใช้ของเรา คือการยกชูบรรดาสาวกของพระเยซูในยุคสุดท้ายให้เป็น “ผู้เริ่มจุดไฟ” หรือ “ผู้ถือคบเพิง” เพื่อจะนำไฟและพระสิริของพระเจ้าไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก ด้วยการจุดไฟอย่างรวดเร็วและฉับพลัน เพื่อนำการช่วยกู้ และเพื่อชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟื้นถวายแด่พระเยซู

This will cause ministries to be supernaturally empowered, full of passion and purity, fearless and mighty to bring a swift transformation of lives because time is short and Jesus is coming back for His bride soon.

นี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมงานพันธกิจหลายที่จึงได้รับฤทธิ์เดชอย่างเหนือธรรมชาติเต็มด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าและความบริสุทธิ์ ปราศจากความกลัว และความยิ่งใหญ่ที่ทำการเปลี่ยนแปลงพลิกฟื้นชีวิตหลายชีวิต เพราะเวลามีน้อยและพระเยซูกำลังจะเสด็จกลับมาเพื่อรับเจ้าสาวของพระองค์ในไม่ช้านี้

AOF Thailand, with combined effort from AOF Malaysia and AOF Global will bring the Revival Fire and Glory of God to Thailand and the neighbouring countries.
We are happy to be invited to hold revival meetings or seminars in churches.

AOF ประเทศไทย,ร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจาก AOF ประเทศมาเลเซีย และ AOF โลกจะนำการฟื้นฟูในไฟและพระสิริของพระเจ้า มาสู่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงต่างๆ
เรามีความยินดีที่จะเรียนเชิญท่านในการร่วมมือเพื่อจัดงานประชุมฟื้นฟูหรือสัมมนาฟื้นฟูในคริสตจักรต่างๆ

Please contact us at
กรุณาติดต่อเราได้ที่…

1)คุณวิยะดา. บริบูรณ์พระพร
เบอร์โทร.087-468-6861
2)คุณกัลยกร ไชยคำดี
เบอร์โทร.081-985-7695
Email: kanyakorn. Lin@gmail. com

Let us revive this land for God’s glory.
โปรดให้เราฟื้นฟูประเทศนี้แผ่นดินนี้เพื่อพระสิริของพระเจ้าเต็มแผ่นดิน

_______________________________

Comments are closed