หลักสูตรการเรียนการสอน

Sharing is caring!

   คณาจารย์ที่ทำการอบรม สอนพระคำของพระเจ้า เพื่อสร้างผู้นำ ISOM  (ไอโสม)  ล้วนเป็นผู้รับใช้พระเจ้า  ผู้ซึ่ง พระเจ้าทรงเจิม  และมีชื่อเสียงระดับโลก  มากด้วยประสบการณ์    ถ้อยคำของท่านเหล่านี้พระเจ้าเจิมและทรง โปรดใช้ในการฟื้นฟูจิตวิญญาณฝูงชนของพระเจ้า   ที่คุณไม่ควรจะพลาดที่จะรับการเสริมสร้างเช่นเดียวกันกับพี่น้องผู้นำอีกทั่วโลกพร้อมๆกัน  คุณสามารถเรียนรู้ และรับฟังแก่นแท้ของคำสอนของผู้นำระดับโลก  ทุกถ้อยคำที่กินใจและมีความหมายยิ่ง ท้าทายให้เราติดตามพระเจ้า  และดำเนินพันธกิจอย่างเกิดผลมากเช่นเดียวกับท่านผู้นำเหล่านี้    โดยที่คุณไม่ต้องเดินทางไกล ไม่ต้องจ่ายค่าเครื่องบิน ไม่ต้องเสียเวลา ไม่ต้องลาออกจากงาน  แต่ทางสถาบัน isom จะจัดส่ง DVD คำสอนไปให้ถึงคริสตจักรของท่าน   

ระยะเวลาการศึกษา     : 1 ปี 6 เดือน โดยแบ่งเป็น 5 ภาคการศึกษา
ค่าใช่จ่ายในการศึกษา: ค่าลงทะเบียนเรียน 200 บาท (ชำระครั้งเดี่ยว)
ค่าธรรมเนียมการเรียนและแบบเรียน : 800 บาท ต่อภาคเรียน (ในเขตกรุงเทพ) พิเศษ ต่างจังหวัด 400 บาท

TRIMESTER ONE
 • Foundations of the Faith
 • รากฐานแห่งความเชื่อ
 • Supernatural Living
 • ชีวิตที่เหนือธรรมชาติ
 • New Testament Survey
 • การสำรวจพันธสัญญาใหม่
 • Praise and Worship
 • การสรรเสริญและนมัสการ
 TRIMESTER TWO
 • Power of Prayer
 • ขุมพลังแห่งการอธิฐาน
 • Ministry of Helps
 • พันธกิจการช่วยเหลือ
 • Old Testament Survey
 • การสำรวจพันธสัญญาเดิม
 • Essence of the Gospel
 •  แก่นของพระกิตติคุณ
 • Jesus Our Healer Today
 • พระเยซูแพทย์ผู้ทรงรักษาวันนี้
TRIMESTER THREE
 • Introduction
 •  การแนะนำ
 • Church-Based Training
 • การฝึกอบรมในคริสตจักร
 • Cell Growth & Principle of 12
 • กลุ่มย่อย
 • Power Evangelism
 • การประกาศที่มีพลัง
 • Leader’s Integrity
 • ผู้นำที่สมบูรณ์แบบ
 •  Leadership Vision
 • นิมิตของผู้นำ
 • Church Planting
 • การปลูกคริสตจักร
 • Being Led by the Spirit
 • การทรงนำโดยพระวิญญาณ
 • Promise Keeper
 • ผู้รักษาพันธสัญญา
TRIMESTER FOUR
 • Wilderness Mentalities
 • ทัศนคติที่ขัดสน
 • Developing Leaders  
 • การพัฒนาผู้นำ
 • Reconciliation
 • การคืนดี
 • Spiritual Warfare   
 • สงครามจิตวิญญาณ
 • Missions and the Harvest
 • การระดมคนเพื่อการเก็บเกี่ยว
TRIMESTER FIVE
 • Christ Connection
 • การเชื่อมโยงพระคริสต์
 • Living to Give
 • การมีชีวิตแห่งการให้
 • Biblical Eldership 
 • การปกครองตามหลักพระคัมภีร์
 • Supernatural Faith
 • ความเชื่อที่เหนือธรรมชาติ
 • Ministry to Children
 • พันธกิจสำหรับเด็ก
 • Discipleship
 • การสร้างสาวก

 download8

 

To find relevant materials to professional resume services use in class, use the site`s search functionality to college essay writer for pay look for educational audiobooks.

Comments are closed

 • นักศึกษาที่สมัครเรียนพระคัมภีร์ในโรงเรียนพระคัมภีร์ของ Isom จะได้รับความรุ้ความเข้าใจ ผ่านวิทยากรของสถาบันระดับโลก ซึ่งมีโรงเรียนสาขาต่างกว่า 1000 แห่งจากทั่วโลก เพื่อพัฒนาผู้นำสู่การฟื้นฟูในอนาคต